Jamstveni uvjeti

Jamstvo vrijedi isključivo ako je prilikom reklamacije uz proizvod priložen ispravno popunjen i od strane prodavatelja ispunjen jamstveni list uz priložen račun kao dokaz o kupnji. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod iz razloga koji nisu obuhvaćeni jamstvom, kupcu se mogu zaračunati troškovi pregleda I testiranja proizvoda te troškovi dostave. U slučaju da jamstveni list nije ispravno popunjen svim odgovarajućim podacima, odgovornost snosi prodavatelj. Naknadno popunjavanje ili ispravljanje jamstvenog lista nije dopušteno.


JAMSTVENA IZJAVA
Barter d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Lovranska ulica 18, u jamstvenom roku od dana dostave, odnosno preuzimanja proizvoda, jamči za ispravnost proizvoda. Ako proizvod ne radi ispravno zbog nedostataka na materijalima ili pogrešaka u proizvodnji, Barter d.o.o. obvezuje se o svom trošku popraviti proizvod. Prijava kvara na proizvodu mora sadržavati detaljni opis kvara te se preporučuje proizvod dostaviti u originalnoj ili drugoj primjerenoj ambalaži.

UVJETI JAMSTVA
• Jamstveni rok počinje teći danom dostave, odnosno preuzimanja proizvoda koji je naznačen na računu ili broju pošiljke
• Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske uz predočenje originalnog računa I pravilno popunjenog jamstvenog lista
• U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda
• U slučaju kada jamstvom obuhvaćen kvar nije otklonjen u primjerenom roku od zaprimanja proizvoda na servis, Barter d.o.o. se isti obvezuje zamijeniti drugim ili povratu sredstava

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:
• Dogradnje, pregradnje, izmjene hardvera i/ili softvera i/ili prespajanje bez suglasnosti Barter d.o.o.
• Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja i/ili njegovih dijelova koji se pri korištenju habaju i/ili na drugi način troše
• Kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije i/ili drugih povezanih uređaja
• Kvarove uzrokovane elementarnom nepogodom i/ili višom silom (uključujući ali ne ograničeno na udar groma, poplave, požar, oluje, potres
• Kvarove nastale zbog prisutnosti stranih tijela (uključujući ali ne ograničeno na spajalice, otpad, prašina, hrana) te eksternih utjecaja (uključujući ali ne ograničeno na vlagu, vodu, temperaturu, termalna oštećenja)
• Mehanička oštećenja i/ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja
• Korištenje proizvoda u namjenu za koju nije predviđen
• Zahtjeve za izgledom, tehničkim funkcionalnostima i/ili mogućnostima proizvoda koji su izvan proizvođačevih specifikacija i/ili standarda
• Štete na osobama, podacima, drugoj materijalnoj i/ili nematerijalnoj imovini kupca i/ili trećih osoba, posredne štete, propuštene dobiti nastale korištenjem proizvoda i/ili njegovim kvarom
• Popravke u neovlaštenom servisnom centru i/ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova
• Oštećenja nastala u transportu uzrokovana neprimjerenim pakiranjem: Upute za pravilno pakiranje proizvoda
• Kvarove bilo koje vrste ako na proizvodu nema ili su oštećene naljepnice/e koje identificiraju proizvod, njegov serijski broj, datum proizvodnje ili služe kao zaštita od neovlaštenog otvaranja

Prava iz ovog jamstva su isključiva i konačna prava kupca osim ako državno zakonodavstvo ne predviđa drugačije. Barter d.o.o. kao davatelj jamstva i/ili njegovi ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji kvar, štetu, gubitak, direktni ili indirektni trošak na ili u svezi s isporučenim proizvodima izvan ovdje napisanih uvjeta jamstva. Ovo jamstvo ne utječe na ostala prava kupca koja mu pripadaju po drugim pravnim osnovama.